วิเศษสัตย์ ชาญณรงค์. 2021. “การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรม ของเยาวชนไทยสำหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):497-508. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/253814.