ภาชนะวรรณ อภิสรรค์, และ วรปัญญา เสริมทรัพย์. 2021. “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรวม จังหวัดลพบุรี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (7):3159-71. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/253683.