เพ็ญรัตนหิรัญ รัตนวัชร์. 2021. “การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมทักษะ 4Cs ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):675-92. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252865.