วรปัญญา เสริมทรัพย์, และ ภาชนะวรรณ อภิสรรค์. 2022. “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2023-36. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252824.