เกิดเรือง อติพร. 2021. “การพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (7):2933-48. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252485.