จันทร์โลหิต พระเทอดพิทักษ์, ปัญญาดี เฉลิมชัย, และ แก้วทิพย์ สมคิด. 2022. “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):817-29. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252016.