คำไล้ สุจรรยา, มะเสนะ ชวนคิด, และ ลังกา ไพวุฒิ. 2022. “รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (3):1243-55. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251985.