สมานพันธ์ นวภัทร. 2022. “การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรี เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):665-74. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251604.