อินทร์พรม คุณาธิป, และ ศรีโภคางกุล ศิวัช. 2021. “การเปรียบเทียบกลยุทธ์และแนวทางการเคลื่อนไหว ทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (6):2244-59. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251508.