เกียรติคุณวงศ์ ณรงค์, และ แนรอท เพ็ญณี. 2021. “การออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย เพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (6):2288-2300. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251466.