ทัดสา ศักดา, ฉลากบาง วัลนิกา, และ เสถียรนพเก้า พรเทพ. 2022. “กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (3):1329-43. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251256.