ผลอินทร์หอม ชลิต, และ หลีกภัย ไกรวิทย์. 2022. “รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2172-85. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251049.