ฉิมพลิกานนท์ บุษบา. 2022. “แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญา โดยใช้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):777-86. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250857.