อร่ามพงษ์พันธ์ สุจิตรา, จันทร์ศิลา วิทยา, และ เชาวน์ชัย สถิรพร. 2022. “รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2079-96. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250802.