ขนะวงศ์ กษมา, จันทร์ศิลา วิทยา, และ เชาวน์ชัย สถิรพร. 2022. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเอกชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2037-49. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250767.