ผลอำนวย นพพล, หวังสัจจะโชค วีระ, และ ทิพย์วงศ์ รัตนสิทธิ์. 2021. “หลักประกันสุขภาพแรงงานประมงข้ามชาติและการปรับตัวภายใต้อนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่ 188: ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการพัฒนาในอนาคต”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (6):2586-2601. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250690.