นิธิภณยางสง่า ธีรพันธ์, และ วาทโกวิโท พระปราโมทย์. 2021. “การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (7):2792-2803. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250619.