พรหมชนะ อาลัย. 2021. “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (2):660-74. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250608.