เลขาวิจิตร์ สุธิดา. 2022. “รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):625-37. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250607.