คุ้มทะยาย สาวิตรี, และ ประสิทธิ์ผล วรวิทย์. 2022. “การสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิค ‘การเล่าเรื่อง’ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):1956-69. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250307.