เพชรานรากร ชลธิชา, เถื่อนช้าง วรกฤต, และ บุญอ่อน สุพรต. 2022. “รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2143-56. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250235.