ปฐมโรจนฤทธ์ วรานนท์, และ เลิศบัวสิน ศุภสิทธิ์. 2022. “แนวทางการฟื้นฟูผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2050-64. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250179.