ทันการ สายใจ, และ จิตตลดากร สมิหรา. 2022. “การพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):1880-95. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250178.