วัฒนะประดิษฐ์ ขันทอง, บูรณสิงห์ ธปภัค, ณ นคร สีฟ้า, และ วราโพธิ์ ดลนพร. 2021. “การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรม การสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (3):895-907. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250175.