วาทโกวิโท พระปราโมทย์, วชิรปญฺโญ พระครูปลัดอดิศักดิ์, และ วัฒนะประดิษฐ์ ขันทอง. 2021. “การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (2):458-66. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250147.