มงคลพาณิชย์ ปริญญา, และ จูงพันธ์ ชลิดา. 2022. “วิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ในระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) – 12 (พ.ศ.2560-2564)”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):1909-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/249583.