พีรพัชระ จุฑามาศ, ยังวรวิเชียร พัชรนันท์, ประจักษ์จิตร ชนิดา, และ สุวรรณรักษ์ จอมขวัญ. 2022. “แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหาร สำหรับผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือจังหวัดเพชรบุรี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):538-52. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/248958.