จันทร์ภูชงค์ สมาพร, และ จิตตลดากร สมิหรา. 2022. “ความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (3):1203-16. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/248669.