โสสุทธิ์ เฉลิมชัย, วิจักขณาลัญฉ์ สันติ, และ เนืองเฉลิม ประสาท. 2021. “ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (7):2877-92. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/248208.