กันบุรมย์ จักรีวัชระ, และ จิตตรุทธะ ชนิดา. 2022. “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (3):1062-78. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/247544.