ศรีชัยวงค์ ปรียารัตน์. 2021. “วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21: มองผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (6):2679-89. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/246855.