สารบรรณ สุเทพ, วิสุทฺธิญาณเมธี พระมหาพงษ์ประภากรณ์, พุดชู สุรชัย, อินปิง นพดล, และ คำแก้ว สิริกานดา. 2021. “กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (6):2484-2503. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/246290.