สาระวงศ์ ปิยนารถ, มะเสนะ ชวนคิด, และ ภูมิชัย วิเศษ. 2021. “รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (7):2849-63. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/245886.