การุณ วงเพชร, มะเสนะ ชวนคิด, และ โพธิ์กลิ่น สุวิมล. 2021. “รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (5):1940-51. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/244147.