ผิวคำ มุกดา, เอกนราจินดาวัฒน์ ณัฐณภรณ์, และ บุญผดุง สุทธิพงศ์. 2021. “พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจขายตรงในประเทศไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (4):1603-13. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/242905.