วุฑฺฒิวํโส พระครูสมุห์สนิทวงศ์, และ วัฒนะประดิษฐ์ ขันทอง. 2020. “ความดีสากล 5 ประการ: หลักการต้านภัยโควิด-19ของพระธรรมกาย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 8 (sup):371-85. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/242402.