พรหมพินิจ โอวาท, วัฒนะประดิษฐ์ ขันทอง, และ ธมฺมหาโส พระมหาหรรษา. 2020. “กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 8 (sup):213-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/241012.