ศิลปดอนบม อลงกรณ์, และ ศรีโภคางกุล ศิวัช. 2020. “การกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ที่มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช 2562: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 8 (1):320-35. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/236437.