กุลสุทธิ์กนกวรรณ, เชาวนปรีชาขจีนุช, วุฒิสิวะชาติกุลจักรกฤษณ์, และ โอวาทนุพัฒน์ณัฐพร. 2019. “การพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยเพื่อสังคมในอนาคตผ่าน กระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ*”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 7 (4), 951-67. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/194374.