ชูตินันทน์นนท์, ธูปกระจ่างศรีปริญญา, และ โกสิยะวัฒน์พูลศักดิ์. 2019. “การบริหารจัดการแหล่งน้ำถาวรโดยการขุดบ่อน้ำตื้น”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 7 (4), 1112-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/180896.