ทีปงฺกโร พระมหานัทกฤต, วัฒนะประดิษฐ์ ขันทอง, และ บรรณรุจิ บรรจบ. 2019. “รูปแบบการสืบสานวิถีแห่งศรัทธาที่มั่นคงของ ชาวพุทธในสหภาพเมียนมา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 7 (4):1098-1111. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/178155.