สํวโรพระวัชระ, ศิริวรรณอินถา, และ ฐิตวฑฺฒโนพระมหาญาณวัฒน์. 2019. “กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งตามหลักพุทธบริหาร การศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 7 (4), 1073-83. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/156303.