พระครูสุตรัตโนภาส, ศรีวิชัยสุทธิพงษ์, และ ฐิตวฑฺฒโนพระมหาญาณวัฒน์. 2019. “รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 7 (4), 1036-47. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/156294.