จิวตระกูล เ. .; อินทรกำแหง อ. .; ประเสริฐสิน อ. . บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2229–2246, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/261701. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.