อายุมั่น พ.; ฉัตรแก้ว พ. . สถาปัตยกรรมวัดพม่า: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2157–2171, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/260762. Acesso em: 9 ก.พ. 2023.