พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์; เฟื่องฟูลอย เ. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 596–610, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/259307. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.