พระเทพปริยัติเมธี. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 611–624, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/259223. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.