อ่องฬะ โ. กระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการขับเคลื่อน แผนการจัดการป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 763–776, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258802. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.