พิศุทธิสุวรรณ ภ.; ประเทืองรัตนา ช. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 580–595, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258743. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.