ถง โ.; รัตนชัยวงศ์ ณ. กลยุทธ์การสืบสานละครเพลงไฉ่เตี้ยวกวางสีในโรงเรียน จากมุมมองพฤติกรรมการเรียนรู้ของชาวบ้าน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 1372–1389, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258651. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.